Yatırıma "değer", yaşamaya "değer"
Korupark AVM - Bursa
Yatırıma "değer", yaşamaya "değer"
Torium AVM - İstanbul
Yatırıma "değer", yaşamaya "değer"
Deepo Outlet Center – Antalya
Yatırıma "değer", yaşamaya "değer"
Zafer Plaza – Bursa
Yatırıma "değer", yaşamaya "değer"
Bulvar Samsun AVM – Samsun
Özel Durum Açıklamaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 Özel Durum Açıklamaları
 
 
21.10.2015 "Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri hakkında."
06.10.2015 "Yatırımcı ilişkileri Bölümündeki Yönetici Değişikliği Hakkında."
02.10.2015 "Şirket hissesi alım işlemi hakkında."
11.06.2015 "Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Ücret Komitesi ve Denetim Komitesi Başkan ve üyelerinin atanması."
11.06.2015 “B ve C grubu hisse senedinde ortaklar arası devir işlemi hakkında.”
31.03.2015 "01.01.2015 - 31.12.2015 dönemini kapsayan bağımsız denetim firmasının seçimi."
20.03.2015 "Eyüp İlçesi, Güzeltepe ( Alibeyköy) Mahallesinde yapılması planlanan proje için Yapı Ruhsatı alınması."
29.01.2015 "Değerleme Şirketi Seçimi."
27.01.2015 "Sayın Yunus Emre Torun’un Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılması hakkında."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konu
Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri hakkında.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun, 05.06.2015 Tarih ve 2015/19 Sayılı Toplantısında, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Saim Kılıç, Şerife Cabbar ile Mehmet Haluk Yükler’in atanmasına, Üyelerden Saim Kılıç’ın Komite başkanı olarak görev yapmasına karar verilmişti.

Bu defa,

19.10.2015 Tarih ve 2015/30 sayılı Sayılı Toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesine, emeklilik nedeniyle Şirketimizden ayrılan Mehmet Haluk Yükler’in yerine yeni atama yapılmamasına,
Komitenin Saim Kılıç Başkanlığında iki üye ile faaliyetine devam etmesine,
Karar verilmiştir.

Konu
Yatırımcı ilişkileri Bölümündeki Yönetici Değişikliği Hakkında.

Açıklama

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yöneticiliği görevini yürütmekte olan Mehmet Haluk Yükler emeklilik nedeniyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmış bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Yöneticiliği, uhdesindeki görevleri ile birlikte Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Şerife Cabbar tarafından vekaleten yürütülecektir.

Konu
Şirket hissesi alım işlemi hakkında.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 29.09.2015 Tarih ve 2015/27 Sayılı toplantısında, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından 9.975.825 USD değer tespiti yapılan; Nominal beher değeri 5 TL. olan 20.000 Nominal Adet, 100.000,00 TL. Nominal sermayesi bulunan, Deepo Outlet Center bitişiğindeki arsanın maliki Hastalya Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisselerinin % 99.67’ne tekabül eden, 19.933,76 adet Nominal, 99.668,82 Nominal TL. kısmının 9.752.410 USD bedel karşılığı alınmasına karar verilmiştir.

Bahsi geçen arsanın Deepo Outlet Center büyüme projesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Konu
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Ücret Komitesi ve Denetim Komitesi Başkan ve üyelerinin atanması.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 05.06.2015 Tarih ve 2015/19 Sayılı Toplantısında,

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Saim Kılıç, Şerife Cabbar ile Mehmet Haluk Yükler’in atanmasına, Üyelerden Saim Kılıç’ın Komite başkanı olarak görev yapmasına,

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay ile Saim Kılıç’ın atanmasına, Aziz Yeniay’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Saim Kılıç, Aziz Yeniay, Ali Alp, genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazaç’ın atanmasına, Saim Kılıç’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Alp, Aziz Yeniay ve Saim Kılıç’ın atanmasına, Saim Kılıç’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Saim Kılıç ve Aziz Yeniay’ın atanmasına, Aziz Yeniay’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,karar verilmiştir.

Konu
B ve C grubu hisse senedinde ortaklar arası devir işlemi hakkında.

Açıklama

Şirketimiz ortaklarından Yunus Emre TORUN, 78.616,07 nominal tutarındaki B Grubu ve 78.616,07 nominal tutarındaki B Grubu kapalı nama yazılı paylarını Şirket ortaklarımızdan Mehmet TORUN’a devretmiştir. Devir sonrasında Yunus Emre TORUN’un B ve C Grubu kapalı nama yazılı payı kalmazken, Mehmet TORUN’un B Grubu kapalı nama yazılı pay sayısı 100.156.875,00 - C Grubu kapalı nama yazılı pay sayısı 86.870.600,45 nominal tutara ulaşmıştır.
Konu
01.01.2015 - 31.12.2015 dönemini kapsayan bağımsız denetim firmasının seçimi.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2015 tarih ve 2015/05 sayılı toplantısında;
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda Ortaklığımız ile PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, karar verilmiştir.
Konu
Eyüp İlçesi, Güzeltepe ( Alibeyköy) Mahallesinde yapılması planlanan proje için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe ( Alibeyköy) Mahallesi, Anıl Sokak, 858 No’lu Ada’da bulunan Parsellerde ( Kiptaş Finanskent 2’de) gerçekleştirilmesi planlanan “Karma Kullanım Konut Kompleksi" projesi inşaatının başlayabilmesi için İmar Kanunu’nun 21.nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken “Yapı Ruhsatı” alınmıştır.
Konu
 Değerleme Şirketi Seçimi.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2015 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı " Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin, Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin , değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Konu
 Sayın Yunus Emre Torun’un Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılması hakkında.

Açıklama

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan Sayın Yunus Emre TORUN, Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etmiş olup Yönetim Kurulundaki görevi devam etmektedir.
Konu
 Mall Of İstanbul Projesi 2. Etap için Yapı Ruhsatı alınması

Açıklama

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı ,
62 No'lu Sokak, 858 No'lu Ada, 1 No'lu Parselde bulunan Mall Of İstanbul Projesine bitişik arsada gerçekleştirilecek otel, kongre merkezi, ofis ve ticari alanlardan oluşması planlanan karma proje inşaatının başlayabilmesi için İmar Kanunu'nun 21.nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
 Torunlar GYO- Torunlar Gıda Proje Ortaklığı'nın tasfiyesi hakkında.

Açıklama
03.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda,
Şirketimizin de ortak olduğu "Torunlar GYO –Torunlar Gıda Proje Ortaklığı" (Adi ortaklık) ndaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin sahibi bulunduğu % 5 oranındaki hisselerinin tamamının satın alındığı ve satın alma işlemi sonrasında Proje Ortaklığındaki pay oranımızın % 100 olduğu duyurulmuştu.
Proje ortaklığındaki payların tamamının Şirketimize geçmiş olması neticesinde fiilen sona ermiş olan (tek ortak kalması nedeniyle) adi ortaklığın, aktif ve pasifinde yer alan varlık ve yükümlülüklerinin tamamı Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne devredilmiş, resmi kapanış işlemleri de gerçekleştirilerek proje ortaklığı tamamen tasfiye olmuştur.
Konu
Torun Center arsasının tapusunun Şirketimize devri hakkında.

Açıklama
28.03.2013 tarihli özel durum açıklamamızda, Torun Center Projesi’nin bulunduğu arsa ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzalanan arsa karşılığı gelir paylaşım işine ilişkin sözleşme ile sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydı ile ilki 30 gün sonra, son taksiti de 1425 gün sonra ödenmesi gereken TOKİ gelir paylarının, varılan mutabakat çerçevesinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na erken ödendiği duyurulmuştu.
Bu defa ilgili arsanın tapusu, ilave bir ödeme yapılmaksızın TOKİ tarafından Şirketimize devredilmiştir.
Konu
Basın-yayın organlarında yer alan haber veya söylentilerin yalanlanması hakkında.

Açıklama
Bir kısım basın yayın organlarında,
“Belgelerdeki inceleme ardından 185 işçi için saptanan eksiklikler doğrultusunda, firmadan ceza gibi toplam 1 milyon 600 bin TL tahsil edilerek, işçi alacaklarının ödenmesi sağlandı.” Şeklinde yer alan haberde bahsi geçen ödeme ceza niteliğinde olmayıp kaza sonrası şantiyedeki çalışmalara belirsiz süre ara verilmesi nedeniyle şirketimiz iş akitleri feshedilen çalışanların ücretleri ile birlikte sosyal hakları karşılığı yapılan ödemlerin toplam tutarıdır.
An itibariyle tarafımıza tebliğ edilen herhangi ceza söz konusu değildir.
Konu
Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte inşaat olan faaliyetlerine ilişkin işin durdurulması kararının kaldırılması hakkında.

Açıklama
Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatımızda durdurulan inşaata ilişkin olarak tarafımıza, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul İş Teftiş Grup Başkanlığı Müfettişleri tarafından işyerinde işin durdurulmasına gerekçe olarak belirtilen noksanlıkların giderilmiş olması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince işyeri hakkında verilen İŞİN DURDURULMASI KARARININ KALDIRILMASINA karar verildiği bildirilmiştir.
Konu
İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy mahallesinde yapılması planlanan projenin ÇED raporunun alınması hakkında.

Açıklama
İstanbul ili Eyüp ilçesi Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Çobançeşme mevkiinde Torunlar GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Karma Kullanım Konut Kompleksi" projesi ile ilgili olarak yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu sonuçlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED OLUMLU BELGESİ verilmiştir.
Konu
 Torunlar GYO- Torunlar Gıda Proje Ortaklığı’nın % 5 hissesinin satın alınması hakkında.

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 03.11.2014 tarih ve 2014/47 no.lu toplantısında;
Şirketimizin de ortak olduğu “Torunlar GYO –Torunlar Gıda Proje Ortaklığı” (Adi ortaklık) ndaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin sahibi bulunduğu % 5 oranındaki hisselerinin tamamının 4.888.500 USD bedel ile Şirketimiz adına satın alınmasına karar verilmiştir.
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %5 hissesinin satın alınması işlemi sonrasında Proje Ortaklığındaki pay oranımız % 100 olmuştur.
İmzaya Yetkili Kişiler: İsmail KAZANÇ – Aziz TORUN
Konu
 TORUN CENTER PROJESİ" kapsamında, insan ve yük taşıma asansörlerinin montaj /bakım ve onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesini taahhüt eden Geda Major İş ve İnşaat Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan sözleşmenin feshi hakkında.

Açıklama
"İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mah. Ali Sami Yen Stadyumu, 58 pafta, 1199 ada, 384 parselde" yer alan ve Şirketimizin ortağı olduğu Torunlar GYO –Torunlar Gıda Proje Ortaklığı tarafından inşaatı devam ettirilmekte olan "TORUN CENTER PROJESİ" kapsamında, insan ve yük taşıma asansörlerinin montaj /bakım ve onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesini taahhüt eden Geda Major İş ve İnşaat Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan 31.05.2013 tarihli "İnsan ve Yük Taşıma Asansörü Kiralama Sözleşmesi"; şantiyede meydana gelen üzücü iş kazası sonrası İstanbul C. Başsavcılığınca açılan soruşturma dosyası kapsamında ortaya konan belge ve bilgiler ile dosyaya sunulan ön bilirkişi raporuna istinaden firmanın sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin anlaşılması üzerine Torunlar GYO –Torunlar Gıda Proje Ortaklığı tarafından fesih edilmiştir.
Konu
 Eski Ali Sami Yen Stadı arsasında devam eden inşaatın ileriki bir tarihe kadar durdurulmasının yanı sıra diğer şantiyelerde de inşaat faaliyetinin 5 gün süreyle durdurulması hakkında.

Açıklama
08.09.2014 tarih, 11:10:22 saatinde yaptığımız KAP açıklamamızda eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatımızda meydana gelen elim kaza nedeniyle tüm inşaat faaliyetinin ileriki bir tarihe kadar durdurulduğu duyurulmuştu.
Ayrıca, diğer şantiyelerimizde de inşaat faaliyetlerimizin 5 gün süreyle durdurulduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Konu
 Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatta yaşanan kaza sonrası inşaat faaliyetinin durdurulması hakkında

Açıklama
Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatımızda ayrıntıları henüz bilinmeyen bir nedenle elim bir asansör kazası meydana gelmiştir.
Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış olup inşaat sahasındaki tüm faaliyet ileriki bir tarihe kadar durdurulmuştur.
Konu
 Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı’nın %30 hissesinin satın alınması hakkında

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 02.09.2014 tarih ve 2014/40 no.lu toplantısında;
Şirketimizin de ortak olduğu “Torunlar GYO – Torun Yapı – Torunlar Gıda Proje Ortaklığı” (Adi ortaklık) ndaki Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin sahibi bulunduğu %30 oranındaki hisselerinin tamamını 26.614.000 USD bedel ile Şirketimiz adına satın alınmasına karar verilmiştir.
Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin %30 hissesinin satın alınması işlemi sonrasında Proje Ortaklığındaki pay oranımız %95 olmuştur.
Konu
 İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy mahallesinde yapılması planlanan projenin ÇED raporu hakkında.

Açıklama
İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy mahallesinde yapılması planlanan projeye ilişkin olarak İstanbul İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, kamuoyuna aşağıda yer alan açıklamanın yapıldığı bilgisi alınmıştır.

"İstanbul ili Eyüp ilçesi Güzeltepe (Alibeyköy) Mah Çobançeşme mevkiinde Torunlar GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Karma Kullanım Konut Kompleksi" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi kapsamında 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş, söz konusu Rapor nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) iş günü halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İstanbul Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edilebilir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur"
Konu
 Maltepe/İstanbul'da bulunan arsanın satışı hakkında.

Açıklama
Portföyümüzde yer alan, 1/2 paya sahip olduğumuz Maltepe/İstanbul'da bulunan ve Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından 31.12.2013 Tarihinde 18.467.775 TL değer tespiti yapılan arsa niteliğine sahip taşınmazdaki payımız 10.000.000,- USD (KDV hariç) bedelle satılmıştır.
Konu
 A grubu hisse senedinde ortaklar arası devir işlemi hakkında.

Açıklama
Şirketimiz ortaklarından Ali COŞKUN, 7.861,61 nominal tutarındaki A Grubu kapalı nama yazılı paylarını Şirket ortaklarımızdan Aziz TORUN'a devretmiştir.

Devir sonrasında Ali COŞKUN'un A Gruba kapalı nama yazılı payı kalmazken, Aziz TORUN'un A Grubu kapalı nama yazılı pay sayısı 100.164.736.61 nominal tutara ulaşmıştır.
Konu
 Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Ücret Komitesi ve Denetim Komitesi Başkan ve üyelerinin atanması.

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2014 Tarih ve 2014/30 Sayılı Toplantısında,

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Ali Alp, Şerife Cabbar ile Mehmet Haluk Yükler'in atanmasına, Üyelerden Ali Alp'in Komite başkanı olarak görev yapmasına,

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay ile Ali Alp'in atanmasına, Aziz Yeniay'ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay, Ali Alp, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Yunus Emre Torun, genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazaç'ın atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına,

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komisi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Alp, Aziz Yeniay ve Yunus Emre Torun'un atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına,

Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Alp ve Aziz Yeniay Torun'un atanmasına, Aziz Yeniay'ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

karar verilmiştir.
Konu
 Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi'nin açılışı hakkında.

Açıklama
Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Mall of İstanbul'da 05.04.2014 tarihinde kiracılar ile yapılan toplantı neticesinde açılış tarihi 16 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. 156 bin metrekare kiralanabilir alana sahip Mall of İstanbul'da mağaza dekorasyon çalışmaları devam etmektedir.

AVM'nin lokomotif kiracıları arasında Migros, Koçtaş, Media Market, Teknosa, Zara, YKM, Debenhams, Decathlon bulunmaktadır.
Konu
 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemini kapsayan bağımsız denetim firmasının seçimi.

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 2014/16 sayılı toplantısında;
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda Ortaklığımız ile PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Konu
 "Ali Sami Yen Stadının arsasında gerçekleştirilen Torun Center Projesi hk."

Açıklama
Ali Sami Yen olarak bilinen arsada gerçekleştirilmekte olan Torun Center projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalamış bulunan "Torunlar GYO - Torun Yapı- Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı"ndaki Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait payların tamamı Torunlar Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş.'ne devredilmiş olup, Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş,'nin ortaklıktaki hak ve yükümlülükleri tamamen ortadan kalkmıştır.

Devir sonrasında Torun Center projesi, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin ortak olduğu "Torunlar GYO –Torun Yapı- Torunlar Gıda Proje Ortaklığı " tarafından yürütülecektir.
Konu
 "Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulması ve atama yapılması."

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 Tarih ve 2014/08 Sayılı toplantısında,

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanması maksadıyla bir müdür ve iki personelden teşekkül eden Yatırımcı İlişkiler Bölümü kurulmasına,

2- Kurulan yatırımcı ilişkileri bölümünün genel müdür yardımcılarından İsmail Kazanç'a bağlı olarak çalışmasına,

3- Bölümün yöneticiliğine, yatırımcı ilişkileri direktörü olarak görev yapmakta olan Mehmet Haluk Yüklerin atanmasına, Bölümde Zeynep Torun ve Pelin Örsel'in görevlendirilmesine,

4- Halen Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Şerife Cabbar'ın aynı unvanla çalışmaya devam etmesine,

5- Şirket Yönetim Kurulunun 30.04.2010 Tarih 2010/32 Sayılı kararı ile oluşturulan Pay Sahipleri birimine ilişkin iç düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına,

Karar verilmiştir.
Konu
 "Yönetim Kurulu Komitelerine Atama Yapılması."

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 Tarih ve 2014/09 Sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca,

1. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Ali Alp, Şerife Cabbar ile Mehmet Haluk Yükler'in atanmasına, Üyelerden Ali Alp'in Komite başkanı olarak görev yapmasına,

2. Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Mumcuoğlu ile Ali Alp'in atanmasına, Mehmet Mumcuoğlu'nun komite başkanı olarak görev yapmasına,

3. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Mumcuoğlu, Ali Alp, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Yunus Emre Torun, genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazaç'ın atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına,

4. Ücret Komisi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Alp, Mehmet Mumcuoğlu ve Yunus Emre Torun'un atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına, Karar verilmiştir.
Konu
 "Torun Tower projesinde yer alan ofislere ilişkin kiralama sözleşmesi hakkında."

Açıklama
Denizbank A.Ş. ile Ortaklığımız arasında portföyümüzde yer alan Torun Tower ofis projesinin, 30 katına tekabül eden 60.023 metrekarelik bölümünün kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Konu
 "Değerleme Şirketi Seçimi"

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı " Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin, Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin , değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Konu
 Mall of İstanbul projesi konut ve ofis teslimleri

Açıklama

Torunlar GYO A.Ş., İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli mevkii, 858 ada 2 parselde 122.860 m² 'lik arsa üzerinde Mart 2011'de inşaatına başladığı Mall of İstanbul projesinin sonuna yaklaşmıştır. 04.10.2013 tarihinde yapılan basın açıklamasında projenin konut tesliminin Kasım ayı içinde başlayacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı. 1.081 konut ve 179 ofisten oluşan projede bugün itibariyle 907 konut ve 126 ofisin taahhütlü önsatışı yapılmış olup, 520 milyon TL (KDV dahil) önsatış avansı alınmıştır. Bunların 230 adedi ise yabancılara satılmıştır. Konut ve ofis ünitelerinin kesin teslimlerine 24 Aralık'tan itibaren başlanması ve 2014'ün birinci çeyreği içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 154.000 m² kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezinin öngörülen açılış tarihi ise 30 Nisan 2014'tür.
Konu
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan projelerin finansmanı için kredi sözleşmesi imzalanması.

Açıklama
Şirketimizce; gerçekleştirilmekte olan projelerin finansmanı / refinansmanı için yurtiçinde faaliyet gösteren bir banka ile 1,5 yılı ana para geri ödemesiz, azami 10 yıl vadeli, 300.000.000.- USD tutarında kredinin kullanımı hususunda mutabakata varılmış olup kredinin temini için İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 306 pafta, 2011 ada, 7 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerine ilgili banka lehine 390.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'nin Borsa'da işlem görmesine ilişkin izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması hk.

Açıklama
02.05.2013 12:10:50 tarihinde, Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki, Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin, "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının öğrenildiği, 27.05.2013 13:02:29 tarihinde, Şirketin 26 Mayıs Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümünün Pay Sahipleri tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/24 sayılı haftalık bülteninden, Kurul tarafından Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesi çerçevesinde, paylarının borsada işlem görmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.
Konu
İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy mahallesinde bulunan taşınmaza ilişkin değerleme raporu.

İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy mahallesi 75 Pafta, 2 Ada, 63 Numarada bulunan toplam 173.503 m² taşınmazın 20407/2520000 hissesine tekabül eden 1.405,03 m² lik kısmı için Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından hazırlanan 11.07.2013 tarih ve SvP_13_TRGYO_23 sayılı değerleme raporu ekte sunulmuştur.
Konu
Beykoz ilçesi Paşabahçe mahallesinde bulunan taşınmaz (Eski İçki Fabrikası) üzerinde gerçekleştirilecek proje için kredi temini.

Şirketimizce; Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satın alınmış İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 323839 pafta, 195 ada. 7 parsel; 39 pafta, 209 ada, 3 parsel; 39 pafta, 200 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde geliştirilecek proje inşaatı için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması maksadı ile yurtiçinde faaliyet gösteren bir banka ile 3 (üç) yıl içerisinde kullanılmak üzere, 3 yılı ana para geri ödemesiz, 6.5 yıl vadeli, yılda bir faiz ödemeli 310.000.000.- USD tutarında kredinin mutabakatına varılmış olup kredinin temini için taşınmaz üzerine ilgili banka lehine 375.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Konu
İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ ) yapılan kat karşılığı sözleşmesi hk.

Açıklama
KİPTAŞ'ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515.977,11 m² yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ'ın uygun göreceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler (konut – ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ve ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskân Belgesi ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, sosyal donatı alanları vb. nihai alıcılar ile KİPTAŞ'a teslimi maksadıyla ihale açılmış, açılan bu ihaleye en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği anlaşılmıştır.
İhalenin onaylanması ile birlikte, Şirketimiz ile KİPTAŞ arasında "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait" sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre; Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578.400 m² lik inşaat alanının %.45,72 lik kısmı KİPTAŞ'a, % 54,28 lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacaktır.
Konu
Torun Center projesinde yer alan ofislere ilişkin satış vaadi sözleşmesi hk.

Açıklama
Torunlar GYO, eski Ali Sami Yen stadı arazisi üzerinde hayata geçirdiği ve iki rezidans ve bir ofis kule ile yatay ofislerden oluşan Torun Center projesinde yer alan 45.263 m² büyüklüğündeki ofis kulesinin toplam 8.246,96 m² alana sahip 10 katı için dünyanın önde gelen sigorta gruplarından Mapfre Genel Sigorta ile satış vaadi sözleşmesi imzalamıştır.
Bahsi geçen ofis katları için, Mapfre Genel Sigorta tarafından Torunlar GYO'na KDV dahil 66.660.177 USD tutarında ödeme yapılacaktır.
Konu
2012 Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan kararlar hk.

Açıklama
2012 Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanan Ana Sözleşme tadili ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönerge ekte sunulmuştur.
Konu
2012 Yılı kar dağıtımı hk.

Açıklama
30.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında 2012 yılı kazançlarından pay başına 0.10 TL. kar dağıtılması ve kar dağıtımının 31.05.2013 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'nin GYO'ya dönüşümü hk.

Açıklama
02.05.2013 12:10:50 Tarihinde, Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki, Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin, "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının öğrenildiği duyurulmuştu.
Bu defa Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin 26 Mayıs Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü Pay Sahipleri tarafından onaylanmıştır.
Konu
2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.

Açıklama
Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları.

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen bağımsız yönetim kurulu adayları, Halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ali Alp ile Mehmet Mumcuoğlu'nun tekrar bağımsız yönetim kurulu adayı olarak gösterilmesine,
Adaylıklarının Kamuya duyurulmasına, ve 30.05.2013 Tarihinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.


Konu
2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun, 07.05.201 Tarih, 2013/21 no'lu toplantısında,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2012 Yılı net dönem karı 336.888 bin TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 178.007 bin TL'dir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 178.007 bin TL net dönem karımızdan %5 Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe (8.900 bin TL) ayrılması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan dağıtılabilir net dönem karının mukayesesi sonrasında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karımızın ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan %98 'inin nakden temettü olarak dağıtılması mümkün görülmektedir.

Bu çerçevede; 2012 Yılı net dönem karından, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması ile bulunacak rakamdan net dağıtılabilir dönem karı 169.106.791,21 TL. üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i tutarında 25.000.000 TL birinci temettü, 25.000.000 TL ikinci temettü dağıtılmasının, Her türlü yasal yedekler ayrıldıktan sonra , kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının genel kurula teklif edilmesine, Genel Kurul tarafından kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım işlemlerinin 31.05.2013 akşamına kadar tamamlanmasına, İş bu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.


Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'nin GYO'ya dönüşümü hk.

Açıklama
Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki, Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin, "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı öğrenilmiştir.


Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı.

Açıklama
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain 858 ada 3 parsel sayısında kayıtlı 12.131,79 m² arsa için Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan ihalede en yüksek teklif Şirketimiz tarafından verilmiş olup teklif tutarımız 75.100.000 TL dır. Başkanlık tarafından onaylanması durumunda ihale kesinleşmiş olacaktır.


Konu
01.01.2013 - 31.12.2013 dönemini kapsayan bağımsız dış denetim firmasının seçimi.

AÇIKLAMA

Yönetim kurulumuzun 29.03.2013 tarih ve 2013/12 nolu kararı ile ; Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda Ortaklığımız ile PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemini kapsayan bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, Karar verilmiştir.


Konu
Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arsa ile ilgili olarak TOKİ'ye yapılan erken ödeme ve arsa üzerinde gerçekleştirilen projede yer alan bağımsız bölümlerin satışına esas olmak üzere talep toplanmasına başlanılması hakkında.

AÇIKLAMA

1)Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arsa ile ilgili olarak "Torunlar GYO, Torun Yapı, Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı" ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasından imzalanan arsa karşılığı gelir paylaşım işine ilişkin sözleşme ile, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydı ile ilki 30 gün sonra, son taksiti de 1425 gün sonra ödenmesi gereken TOKİ gelir payları, TOKİ İle Proje Ortaklığı arasında bu payların erken ödenmesi hususunda varılan mutabakata çerçevesinde 345.250.000 Türk Lirası ödenmiştir. Ayrıca, plan değişikliğine bağlı olarak emsal oranında artış olması ve Proje Ortaklığının da bu emsal artışını dikkate alarak inşaat toplam alanını arttırıcı proje tadilatını talep etmesi halinde, TOKİ artan kısmın %45.1 oranına isabet eden alanı (m² ) alma hakkına sahip olacaktır.

2) Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirilen projede oluşan ofis ve rezidans niteliğindeki bağımsız bölümlerin satışına esas olmak üzere talep toplanmasına başlanılmıştır. Satış sözleşmelerinin imzalanmaya başlanılması halinde bu durum ayrıca duyurulacaktır.

Konu
Hisse Geri Alım Programının Sona Ermesi Hakkında.

AÇIKLAMA

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca Şirket Paylarının Geri Alımına ilişkin kararı 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kamuya duyurulmuştur.

Yukarıda belirtilen Genel Kurul kararı ile belirtilen alımlar sona ermiş olup, payların satışı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda hareket edilecektir.

Paylarımızın geri alımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı : 0
Bir pay için ödenen maksimum tutar : 5,30 TL
Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 4,37 TL
Toplam geri alım maliyeti : 1.195.329 TL
Toplam geri alınan pay sayısı : 273.295 ADET
Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı: % 0,1220
Geri alınan payların imtiyaz hakları : Yoktur

Şirketimizin 224.000.000TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 276.000.000 TL. artırılarak 500.000.000 TL'na yükseltilmesi nedeniyle ihraç ettiği paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2012 tarih ve 19/664 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış, 11.06.2012 tarih ve GYO.94/664 sayılı belge ile kayda alınmış ve 11.06.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00.325.04.01-501/6256 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Geri alım programı sırasında ortalama 4,37 TL. fiyat ve toplam 273.295 Adet olan hisse alımı, 02.08.2012'de yapılan sermaye artırımı neticesinde, toplam 610.033,48 hisse ve ortalama 1,96 TL. hisse fiyatına tekabül etmektedir. "

Konu
Değerleme Şirketi Seçimi.

AÇIKLAMA

Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2013 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'nin, Portföyümüzde o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. ve Prim E Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.'nin , değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Konu
Torunlar GYO A.Ş. Proje Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın görevden ayrılması hakkında.

AÇIKLAMA

Şirketimiz Proje Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yezdan KANAAT kendi isteği ile 30.01.2013 itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.

Yezdan KANAAT tarafından ifa edilmekte olan görevler, yeni bir atama yada düzenleme yapılıncaya kadar asli görevleri uhdesinde kalmak kaydıyla İnşaat ve Proje Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Remzi AYDIN tarafından yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konu
Son KDV düzenlemesinin varlıklarımıza etkisi hk.

AÇIKLAMA

Bilindiği gibi, 01.01.2013 tarihinden itibaren konutta KDV düzenlemesi değiştirilmiş ve KDV oranları belli koşullara tabi olarak yükseltilmiştir. Ancak 01.01.2013'ten önce yapı ruhsatı alınan konutlar için KDV oranı 150 m² 'ye kadar %1 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Şirketimizin gelirlerinin önemli bir kısmı, sahip olduğu AVM kira gelirlerinden oluşmaktadır. Bunun yanısıra, portföyümüzde inşaatı devam eden konut ve ofis projeleri bulunmaktadır. KDV'ye ilişkin yeni düzenlemenin şirketimizin devam eden konut projeleri olan Mall of İstanbul Residence, Mecidiyeköy Ali Sami Yen Residence ve Korupark Evlerine KDV açısından herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Zira, bu projelerimizin yapı ruhsatı 01.01.2013'ten önce alınmış olup, 150 m² 'ye kadar olan konutlar %1 KDV'ye tabi olarak satılmaya devam edecektir.

Konu
27.12.212 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

AÇIKLAMA

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2012 tarihinde Saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapıldı.

İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.12.2012 tarihli ve 5210 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde toplanıldı.

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığına Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına Toplantı Başkanı tarafından verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereği ana sözleşmesinin 8 nci maddesi ile ilgili tadil tasarının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereği katılımcılara teşekkür edildi.

5. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar

Konu
27.12.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Davet

AÇIKLAMA

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

TORUNLAR GYO A.Ş. 27 Aralık 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

3. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin 2013 yılı başından itibaren 5 yıl süre ile uzatılması hususunun müzakeresi,

4. Dilek ve temenniler ,

5. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

TORUNLAR GYO A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Genel Kurula Çağrı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00 'te Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de, yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır.

Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimize gelerek, www.Torunlargyo.com.tr internet adresinden, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubelerinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.


Saygılarımızla,

VEKALETNAME

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00 'te Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ----------------------------------------------------------------------- vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)Tertip ve Serisi

b)Numarası

c)Adet-Nominal Değeri

d)Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e)Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Konu
10.10.2012 tarihli özel durum açıklamamız.

AÇIKLAMA Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere 1.000.000.000,-TL olarak devamı ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.993/11148 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.59128- 1254021-9189/7395 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, onaylı Ana Sözleşme Tadil taslağı ekte sunulmuştur.
Konu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 nci maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurula ilişkin kurumsal temsilci hakkında duyuru.

Açıklama

Şirketimiz tarafından, 27 Aralık 2012 Perşembe günü saat 14:00'de Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması maksadıyla karar alınmasını teminen genel kurulun olağanüstü toplantıya davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Yasanın 428 nci maddesi uyarınca yapılan kurumsal temsilci duyurusu, Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Konu
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin süre uzatım talebi Hk.

Açıklama

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca halen 1.000.000.000 TL olan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 2012 ile 2016 yılları arasında geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılması hususunda izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'ne yapılan satın alma teklifi hakkında.

Açıklama

Açıklama
15.07.2011 18:01:51'de yapılan özel durum açıklaması ile, ECE Projekmanagement G.m.b.H & CO. KG aracılığıyla, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, B ve C tarafından, belli şartların sağlanması halinde, Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki ve Ankamall AVM ile Crowne Plaza Oteli'nin sahibi Yeni Gimat İşyerleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamını 525.000.000. USD bedelle satın almak maksadıyla teklifte bulunduğunun tarafımızca öğrenildiği duyurulmuştu. Konuya ilişkin olarak Yeni Gimat İşyerleri A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen bilgilendirme yazısında; Satış işleminin gerçekleşmediği ve satış konusundaki çalışmalarının sonlandırıldığı, Ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği belirtilmiştir.
Konu
Beykoz ilçesi Paşabahçe mahallesinde bulunan taşınmaz (Eski İçki Fabrikası) değerleme raporu.

Açıklama

İstanbul ili Beykoz ilçesi Paşabahçe mahallesinde bulunan taşınmaz (Eski İçki Fabrikası) için Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından hazırlanan 20.09.2012 tarih ve SvP_12_TRGYO_22 sayılı değerleme raporu ekte sunulmuştur.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde bulunan taşınmazlar(Eski İçki Fabrikası) ile dolgu alan ve iskele-rıhtım'a ilişkin düzenlenen ihale ile alınan taşınmazlara ilişkin tapu işlemi hk.

Açıklama

29.03.2012 17:47:33 özel durum açıklaması ile, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde bulunan taşınmazlar(Eski İçki Fabrikası) ile dolgu alan ve iskele-rıhtım'a ilişkin düzenlenen ihaleye en yüksek teklif Şirketimiz tarafından verildiği duyurulmuştu. Bu defa bahsi geçen ihale ile alınan taşınmazlara ilişkin tapu işlemi tamamlanmış olup taşınmazların mülkiyeti şirketimize geçmiştir.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı.

Açıklama

Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarih SvP_TRGYO_08 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 3.750 TL.sı takdir edilen İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda 1 hissedara ait olan toplam 102,19m² alanlı hisse 1.100.000,00 TL bedelle satın alınmış olup taşınmazın tamamının mülkiyeti Şirketimize geçmiş bulunmaktadır.
Konu
07.08.2012 Ali Sami Yen Arsasında gerçekleştirilecek Proje için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 1 No'lu Sokak, 58 Pafta, 1199 Ada, 384 parselde bulunan Ali Sami Yen Stadı Arsasında gerçekleştirilecek Proje inşaatının başlayabilmesi için İmar Kanunu'nun 26.ncı maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
31.12.2011 Tarihli Ekspertiz Değer Tablosu'na ilişkin yapılan açıklamaya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan uyarıya istinaden yapılan açıklama.

Açıklama

01.03.2012 19.29.22'de yapılan Özel Durum açıklaması ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz ve iştiraklerimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2011 yılı değerlemesi Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'ye yaptırıldığı duyurulmuş ve Şirketimiz ve iştiraklerimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerleme tutarları sektörde benzer açıklamaların varlığı ve değerleme raporlarının fazlalığı nedeniyle hazırlanan tablonun duyuruya eklenmesi suretiyle kamuya açıklanmış, değerleme raporlarına Ortaklığımızın internet sitesinde yer verilmişti.
Bu defa Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyarısına istinaden 31.12.2011 Tarihli Değerleme raporlarına duyurumuz ekinde yer verilmiştir.
Konu
Torun Pazarlama A.Ş.'nin Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine bağlı olarak Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'e ait paylara ilişkin kayıtların düzeltilmesi.

Açıklama

Şirketimiz hissedarlarından Torun Pazarlama A.Ş. 04.06.2012 Tarih ve 2012/4 Yönetim Kurulu Kararı ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmiş olup Torun Pazarlama A.Ş.'ne ait 31.698 Adet A Gruba Nama ve 31.698 adet B Grubu Nama paya ilişkin kayıtlarımız, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak düzeltilmiştir.
Konu
Yönetim Kurulu Komitelerine başkan ve üye atanması.

Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 29.06.2012 Tarih ve 2012/20 sayılı kararı ile,

1-Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Mumcuoğlu'nun denetim komitesi üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Alp'in atanmasına,

2-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,izlemek ve geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ali Alp'in,Komite Üyeliğine; Şerife Cabbar 'ın atanmasına,

3-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi maksadıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi,

4-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi,

5- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Ücret Komitesine ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Konu
Ali Sami Yen Stadının arsası hk.

Açıklama

Ali Sami Yen arsası olarak bilinen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalayan "Torunlar –Aşçıoğlu- Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı"ndaki Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş.nin ortaklıktan kaynaklanan tüm haklarını Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne devretmesi nedeniyle mevcut proje ortaklığı, "Torunlar –Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı " şekline dönüşmüştür.

Konu
Ali Sami Yen Stadının arsası hk.

Açıklama

Ali Sami Yen arsası olarak bilinen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalayan "Torunlar –Aşçıoğlu- Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı"ndaki Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş., ortaklıktan kaynaklanan tüm haklarının devri için Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmış, aynı zamanda Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş., ile ortaklıktan kaynaklanan hakların devri ile ilgili olarak Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına bağlı olarak, proje ortaklığının ortakları arasındaki ihtilafın sulhen çözümlenmiş olması nedeniyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 434 ncü maddesi gereğince yargılamaya son verilmesi için hakem kuruluna müracaat edilmiştir. İmzalan sözleşme ile hakem kurulu tarafından yapılan işlemler ve alınan kararlar – kayyım atanmasına ilişkin karar da dahil olmak üzere- hükümsüz hale gelmiştir.

Konu
Nakit Kar Dağıtım Tarihi

Açıklama

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) :22.400.000,00

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) :0,100000

Net (TL): 0,100000

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi :31.05.2012

Konu
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Açıklama

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 28 Mayıs 2012 tarihinde Saat 11.00'da Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey-Başakşehir İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisinde yapıldı. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarihli ve 29896 sayılı yazısıyla örevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde toplanıldı.

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mahmut KARABIYIK'ın Oy Toplama Memurluğuna Bilgen ALTINOK'un, Katip Üyeliğe de Hande KUMAŞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereği 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereği Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti okundu.

5. Gündemin beşinci maddesi gereği Şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereği Şirketin Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre hesap edilen safi karından kanun, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ayrılması gereken miktarın tenkisinden sonra kalan 22.400.000 TL'nin tamamının 31.05.2012 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereği Denetçilerin, 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği yapılan seçim sonucu Aziz TORUN, Mehmet TORUN, Yunus Emre TORUN, Ali COŞKUN, Mahmut KARABIYIK, Mehmet MUMCUOĞLU ve Prof. Dr. Ali ALP'in bir yıl süre ile yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği Denetçi olarak Kadir BOY ve Mehmet Akif ULUSOY'un seçilmelerine, bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereği bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar her ay net 3.000,00 TL huzur hakkı, denetçilere her ay net 2.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi gereği Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 13, 20, 22, 24, 27, 32, 35 ve 42 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Ücret Politikasının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesi gereği Hisse geri alım programı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

17. Gündemin onyedinci maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

18. Gündemin onsezinci maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/ 780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

20. Gündemin yirminci maddesi gereği katılımcılara teşekkür edildi.

21. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından

toplantıya son verildi.
Konu
Torunlar GYO yabancıya gayrimenkul satışında Sotheby's ile anlaştı.

Açıklama

Türkiye Gayrimenkul Sektörü'nün önde gelen temsilcilerinden Torunlar GYO yabancılara gayrimenkul satışı için dünyanın lider gayrimenkul satış ve danışmanlık şirketi Sotheby's International Realty ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Sotheby's International Realty, Torunlar GYO'nun portföyünde yer alan, Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi Mall of İstanbul'un yabancılara satışını gerçekleştirecek. Dünya lüks konut pazarında, kişiye özel, lüks, kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı gayrimenkul hizmetleri sunan Sotheby's International Realty'nin tüm dünya genelinde 45 ülkede 600 ofisi bulunuyor.

AVM, konut ve ofisten oluşan konsepti ile 370 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve %60'a yakını bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde satılan Mall of İstanbul projesinin toplam inşaat alanı 656 bin metrekare. Kasım 2013'de tamamlanacak olan Proje, eğlence alanı dahil 150 bin metrekare AVM, 122 bin metrekare satılabilir konut alanı, 32 bin metrekare ofis alanı ve yan parselde yapılacak olan 300 oda kapasiteli beş yıldızlı otelden oluşacaktır.

Konu
Emisyon Primlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle şirket sermayesinin artırılması hk.

Açıklama

Ortaklığın Adresi:Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul

Telefon ve Faks No.:0216 425 03 28 - 0216 537 15 87

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:0216 425 20 07 - 0216 425 03 12

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:---

Özet Bilgi:Emisyon Primlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle şirket sermayesinin artırılması hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi:10.05.2012

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL):1.000.000.000,00

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL):224.000.000,00

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL):500.000.000,00

Bedelli Artırım Tutarı (TL):0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL):0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL):0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%):0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL):0

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama:Yok

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin

Açıklama
-

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin

Açıklama
-

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL):276.000.000,00

Temettüden (TL):0

İç Kaynaklardan (TL):276.000.000,00

Hisse Senedi İhraç Primleri:276.000.000,00

Bedelsiz Artırım Oranı (%):123,21

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL):0

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa):---

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 10 Mayıs 2012 tarihli kararı ile,

Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 224.000.000 TL'sı ödenmiş sermayesinin, Şirket hesaplarında kayıtlı 301.770.000,00 TL tutarındaki hisse senedi ihraç priminin 276.000.000TL'sının mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek 500.000.000 TL'sına çıkarılması için "izin" talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Konu
Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Açıklama

Yönetimiz Kurulunun 30.04.2012 Tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile ,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları,

Halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ali Alp ile Mehmet Mumcuoğlu'nun tekrar bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilmesine,

Adaylıklarının Kamuya duyurulmasına ve 28.05.2012 Tarihinde yapılacak 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Konu
2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Açıklama

Ortaklığın Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 425 03 28 - 0216 537 15 87

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 425 20 07 - 0216 425 03 12

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur

Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'ına ilişkin Davet ve Gündem.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.04.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Tarihi : 28.05.2012

Saati : 11.00

Adresi : Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey-Başakşehir İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisi

GÜNDEM:

TORUNLAR GYO A.Ş. 28 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması

4. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması

5. Şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki,

6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri

8. Denetçilerin, 2011 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,

9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,

10. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkı ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,

12. Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 13, 20, 22, 24, 27, 32, 35 ve 42 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve reddi,

(İlan tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınmamıştır.)

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

16. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

20. Dilek ve temenniler ,

21. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

TORUNLAR GYO A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Genel Kurula Çağrı

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2012 Pazartesi günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey- Başakşehir İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (''MKK'') nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki ''MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları'' kitapçığının ''Genel Kurul Blokaj '' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj işlemleri ile ilgili açıklama www.torunlargyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Hisseleri Merkez Kayıt Kuruluşu (''MKK'') nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunmayan hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ise, genel kurula katılabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce şirkete vermek zorundadırlar.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Şirket Merkezimizin bulunduğu adres yada resmi şirket internet sitesi ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubelerinden temin etmeleri ve

9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini/beyannamelerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif Torunlar GYO A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.torunlargyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VEKALETNAME

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11.00'de Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey-Başakşehir İstanbul adresindeki Mall Of İstanbul Projesi Satış Ofisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ------------ ----------------------------------------------------------- vekil tayin ediyorum .

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal değeri :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :Yoktur

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :Hamiline

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Konu
Komite Yönetmelikleri

Açıklama

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmelikleri hk.

Yönetim Kurulumuzun 2012/7 sayılı kararı ile,

• Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin kabulüne, daha önce kabul edilen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi yönetmeliklerinin iptaline,

• İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde mevcut üyelerin görevlerinin devamına,

• Yeni kurulan; Aday Gösterme, Risklerin Eken Tespiti ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

• Olağan Genel Kurul Sonrasında Yönetim Kurulu Tarafından Komite Üyesi Atamalarının yapılmasına,

• Kabul edilen Yönetmeliklerin Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu
TRGYO 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hk.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2012 tarih 2012/10 no.lu toplantısında;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2011 Yılı net dönem karı 177.312 bin TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 25.853 bin TL'dir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 25.853 bin TL net dönem karımızdan %5 Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe (1.293 bin TL) ayrılması gerekmektedir.Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan dağıtılabilir net dönem karının mukayesesi sonrasında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karımızın ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra %96'sının nakden temettü olarak dağıtılması mümkün görülmektedir.

Bu çerçevede;

2011 Yılı net dönem karından, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması ile bulunacak rakamdan net dağıtılabilir dönem karı 24.560.124,19 TL. üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i tutarında 11.200.000 TL birinci temettü, 11.200.000 TL ikinci temettü, dağıtılabilir kardan 1.040.124,19 TL. Olağanüstü yedek ayrılmasına, dağıtılması planlanan toplam kar payından sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan tutarın onda biri tutarında 1.120.000 TL. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Ayrılan yedek akçeler ve Olağanüstü yedekler sonrasında bakiye kalan 22.400.000 TL.'nin Ortaklara Temettü olarak dağıtılmasına yönelik teklif hazırlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,

Genel Kurul tarafından kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım işlemlerinin 31.05.2012 akşamına kadar tamamlanmasına,

İş bu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu
Tam Tasdik Sözleşmesi imzaladığımız Ölçü YMM A.Ş.'nin ortaklık yapısı hk.

Açıklama

Şirketimizin Mart 2010-Eylül/2011 dönemlerinde duyuruda bulunduğumuz Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve 3 aylık faaliyet raporlarında Tam Tasdik Sözleşmesi imzaladığımız Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortaklık yapısında sehven yanlış isimler beyan edilmiştir.

17.03.2010 tarihinden itibaren Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Ortaklık Yapısı, Sermayesi ve Temsilcisi bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğunu duyururuz.

Sermayesi 50.000,00 TL,

Ortakları ve Pay Yüzdeleri

-İsmail GERÇEK % 99,990

-Yılmaz GÜNEY % 0,002

-Sinan TAVUKÇU % 0,002

-Mehmet Ruyan SOYDAN % 0,004

-Süleyman SAYGI % 0,002

Şirketin temsil ve ilzamı münferiden yetkili kişisi : İsmail GERÇEK'tir.

17.03.2010 tarihinden itibaren Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Ortaklık Yapısı, Sermayesi ve Temsilcisi bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğunu duyururuz.

Sermayesi 50.000,00 TL,

Ortakları ve Pay Yüzdeleri

-İsmail GERÇEK % 99,990

-Yılmaz GÜNEY % 0,002

-Sinan TAVUKÇU % 0,002

-Mehmet Ruyan SOYDAN % 0,004

-Süleyman SAYGI % 0,002

Şirketin temsil ve ilzamı münferiden yetkili kişisi : İsmail GERÇEK'tir.

Konu
01.01.2012 - 31.12.2012 dönemini kapsayan bağımsız dış denetim firmasının seçimi.

Açıklama

Yönetim kurulumuzun 30.03.2012 tarih ve 2012 /6 nolu kararı ile ; Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda Ortaklığımız ile PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemini kapsayan bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, Karar verilmiştir.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde bulunan taşınmazlar(Eski İçki Fabrikası) ile dolgu alan ve iskele-rıhtım'a ilişkin düzenlenen ihaleye katılım hk.

Açıklama

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde bulunan taşınmazlar(Eski İçki Fabrikası) ile dolgu alan ve iskele-rıhtım'a ilişkin düzenlenen ihaleye en yüksek teklif Şirketimiz tarafından verilmiş olup teklif tutarı 355.000.000,00.(Üçyüzellibeşmilyon) TL.dır.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

14.03.2012 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 5,28- 5,30 fiyat aralığından 28.295 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,013 dür.
Konu
Basında çıkan Ali Sami Yen Projesi Haberleri Hk.

Açıklama

Konu: Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in "Haber veya Söylentilerin Doğrulanması " Başlıklı 18. Maddesine istinaden Ali Sami Yen arsasında gerçekleştirilecek proje hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama. İstanbul 39 ncu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakem ataması yapılmış olmakla birlikte, hakem ataması talebinde bulunan Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. tarafından hakemler tarafından çözümlenmesi düşünülen ihtilafa ilişkin talep ve delillerini ihtiva eden dava dilekçesi hakemlere sunulmamış ve tarafımıza da tebliğ edilmemiştir. Öte yandan gazete haberinde yer alan 1.750.000. TL tutarındaki ihtilafın gerçek mahiyeti şöyledir: TOKİ tarafından Ali Sami Yen arsası ile ilgili açılan ihaleye Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. katılmış ve sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre, sözleşme tarihini takip eden bir ay içinde ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir. İlk taksitin öngörülen sürede ödenmemesi halinde günlük onbinde bir oranında gecikme cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. sözleşme kapsamında yapması gereken ödemeyi yapmamış, bu ödeme ancak şirketimizin de iştiraki ile kurulan Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje ortaklığı tarafından Aşçıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TOKİ arasında imzalanan sözleşmenin devralınmasından sonra ödenebilmiştir. Aradan geçen zaman içinde TOKİ tarafından Aşçıoğlu İnşaat A.Ş.'ne sözleşme hükümleri çerçevesinde 1.852.500.TL'sı, ceza tahakkuk ettirilmiştir. Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. bu cezayı ödeyemediği için, ilk ihale aşamasında ve ortaklık öncesinde yapmış olduğu masraflardan mahsup edilmesi kaydı ile söz konusu cezanın o tarihte Proje ortağı olan Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ödenmesi talebinde bulunmuştur. Bu çerçevede Aşçıoğlu A.Ş. tarafından ödenmesi gereken ceza, masraflardan mahsup edilmesi kaydı ile ödenmiştir. Yapılan bu ödemenin, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş.'den talep edilmesi nedeniyle, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş.'nin böyle bir borcu olmadığı iddiası ile konuyu hakeme taşımak istediği anlaşılmıştır. Dolayısı ile basit bir borç alacak ilişkisinin tasfiyesinden kaynaklanan bu ihtilafın projenin gerçeklemesine her hangi bir menfi etkisi bulunmamaktadır.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

Açıklama
09.03.2012 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 5,30 fiyatla 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,009dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

Açıklama
07.03.2012 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 5,16 - 5,18 fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,009dir.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarih SvP_TRGYO_08 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 3.750 TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda 6 hissedara ait olan toplam 105,46m² alanlı hisse 455.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Ekspertiz Değer Tablosu

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz ve iştiraklerimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2011 yılı değerlemesi Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'ye yaptırılmıştır. Şirketimiz ve iştiraklerimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Şirketimiz payına düşen KDV hariç ekspertiz değerleri ekteki tabloda geçmiş yıl ile mukayeseli olarak yer almaktadır.
Konu
Değerleme Şirketi Seçimi

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'nin, Portföyümüzde o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. ve Prim E Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.'nin , değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda bir hissedara ait olan toplam 180,12 m² alanlı hisseler 779.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri düzeltme.

Açıklama

15.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 3,93 - 3,94 fiyat aralığında 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,009dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri düzeltme.

Açıklama

13.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 3,98 fiyattan 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,009dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri düzeltme.

Açıklama

12.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,08 - 4,13 fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,007dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri düzeltme.

Açıklama

09.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,12 - 4,13 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,004dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri düzeltme.

Açıklama

Ortaklığımız tarafından 09.12.2011 tarihinde saat 10.05.09 da yapılan bildirime ait düzeltmedir. Yapılan duyuruda 4,274 fiyat ve 63.600,00 TL. tutarındaki 15.000 adet alım işleminde sehven fiyat 4,23 ve tutar 63.450,00 TL olarak yazılmış olup düzeltilmiş bildirim aşağıdaki gibidir.
08.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,20 - 4,24 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

08.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,20 - 4,23 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in "Haber veya Söylentilerin Doğrulanması " Başlıklı 18. Maddesine istinaden Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama.

Açıklama

7 Aralık 2011 tarihli Habertürk Gazetesinde ve bu gazetede yer alan haberi kaynak gösteren medya kuruluşlarında şirketimizin de ortağı olduğu Ankamall Unvanı adı altında faaliyet gösteren alışveriş merkezinin sahibi konumundaki Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin hisselerine verilen teklifin 110 milyon dolar artırıldığına dair haberler yayınlanmıştır. Haberde yer alan fiyat ve buna benzer hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ece Türkiye A.Ş. ve birlikte hareket eden fonlar tarafından bağlayıcı olmayan teklifin verilmesinden ve verilen bu teklifin 15.07.2011 tarihinde KAP' ta açıklanmasından bu yana konu hakkında herhangi bir gelişme olmamıştır.
Konu
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes mahallesinde 519 ada 17 parselde gerçekleştirilecek Korupark Terrace için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

05.07.2011 ve 20.07.2011 tarihinde, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes mahallesinde 519 ada 17 parselde gerçekleştirilecek Korupark Terrace projesi inşaatının başlayabilmesi için, toplam 4 blok için İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alındığı duyurulmuştu.
Proje kapsamında 13 blok için daha İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmış olup proje kapsamında alınması gereken Yapı Ruhsatları tamamlanmıştır.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

01.12.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,12 - 4,13 fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,007'dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

25.11.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 3,90 – 3,95 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

25.11.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 3,97 – 4,01 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

23.11.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,00 - 4,15 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Hisse senedi geri alım işlemleri.

Açıklama

21.11.2011 tarihinde Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 4,23 - 4,34 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı % 0,011'dir.
Konu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:11 Tebliğ uyarınca Portföy Yöneticisi ataması.

Açıklama

01.04.2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından neşredilen Seri:VI, No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ"in 22. Maddesi uyarınca yeni bir atama yapılıncaya kadar Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Haluk Yükler vekaleten Portföy Yöneticisi atandığı duyurulmuştu. Mehmet Haluk YÜKLER'in yerine Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç'ın bu görevi ile birlikte yürütmek üzere Portföy Yöneticisi olarak ataması yapılmıştır.
Konu
İstanbul İli, Şişli İlçesi'nde gerçekleştirilecek Torun Tower Projesi için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 1 No'lu Sokak, 306 Pafta, 2011 Ada, 7 parselde gerçekleştirilecek Torun Tower Projesi inşaatının başlayabilmesi için İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışmasına bağlı adres değişikliği.

Açıklama

Ortaklığımızın, Rüzgarlıbahçe 95. Sokak No: 6 Kavacık Beykoz / İstanbul olan yazışma adresi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışması neticesinde Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak No: 4 Beykoz / İstanbul olarak değişmiş olup İstanbul Ticaret Odası Bilgi Bankası Ticaret Sicil Bilgilerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Konu
2011/2.nci Dönem geçici vergi işlemleri sonrasında revize edilen 30.06.2011 Dönemi Revize Portföy Tablosu .

Açıklama

23.08.2011 Tarihinde yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul toplantısı bugün (12.09.2011 tarihinde) yapılmış olup, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve ekte yer alan "Geri Alım Programı" oybirliği ile kabul edilmiştir.
Konu
2011/2.nci Dönem geçici vergi işlemleri sonrasında revize edilen 30.06.2011 Dönemi Revize Portföy Tablosu .

Açıklama

2011/2.nci Dönem geçici vergi işlemleri sonrasında revize edilen 30.06.2011 Dönemi Revize Portföy Tablosu ekte yer almaktadır.
Konu
Ali Sami Yen Projesi plan notlarının 4/a ve 8 nci maddesinin Yürütülmesinin durdurulması Kararının iptali Hk.

Açıklama

27.04.2011 tarihinde Arsa Maliki TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından Ali Sami Yen Stadyumunun arsasının bulunduğu alan ile ilgili olarak, İstanbul 2.İdare Mahkemesinde açılan bir davada, Plan notlarının 4/a ve 8 nci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği ve kararın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildiği bildirilmişti. Bu defa Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması için açılan davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir. Red kararı ile yürütmenin durdurulması nedeniyle ortaya çıkan hukuki sonuçlar tamamen ortadan kalkmıştır.
Konu
Nish İstanbul projesi.

Açıklama

Torunlar Özyazıcı Proje Ortaklığı tarafından Nish İstanbul projesi kapsamında yapılan konut , işyeri ve ofislerden sözleşme gereği arsa sahibine verilenler ile satılanlar dışında kalan bağımsız bölümlerin bir kısmı ortaklar arasında varılan mutabakat çerçevesinde bağımsız bölüm esas alınmak suretiyle fiilen paylaşılmıştır.
Konu
İstanbul İli Maltepe İlçesi'nde gayrimenkul alımı.

Açıklama

İstanbul İli Maltepe İlçesi 251 Ada'da bulunan ve değerleme şirketince 24.455.185 USD değer tespiti yapılan 14 adet bağımsız bölümün tamamı 20.000.000 USD bedelle , %50 hissesi Ortaklığımız, % 25 hissesi Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %25 hissesi Renk - Yol Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Madencilik Elektrik Enerji İmalat Proje Ltd.Şti. tarafından üzerinde proje geliştirmek üzere alınmıştır.
Konu
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes mahallesinde 519 ada 17 parselde gerçekleştirilecek Korupark Terrace için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

05.07.2011 tarihinde, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes mahallesinde 519 ada 17 parselde gerçekleştirilecek Korupark Terrace projesi inşaatının başlayabilmesi için, 3 blok için İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alındığı duyurulmuştu.
Proje kapsamında 1 blok için daha İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'ne yapılan satın alma teklifi.

Açıklama

Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki ve Ankamall AVM ile Crowne Plaza Oteli'nin sahibi Yeni Gimat İşyerleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamını Ece Türkiye A.Ş.'nin belli şartların sağlanması halinde 525.000.000 USD bedelle satın alma teklifinde bulunduğu öğrenilmiştir.
Konuya ilişkin gelişme olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Konu
Yeni Gimat İşyerleri İşletmeleri A.Ş'ne yapılan satın alma teklifi hakkında saat 15:59:07'de yapılan açıklamaya ilişkin düzeltme.

Açıklama

ECE Projekmanagement G.m.b.H & CO. KG aracılığıyla, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, B ve C tarafından, belli şartların sağlanması halinde, Şirketimizin %14.83 paya sahip olduğu iştiraki ve Ankamall AVM ile Crowne Plaza Oteli'nin sahibi Yeni Gimat İşyerleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamını 525.000.000. USD bedelle satın almak maksadıyla teklifte bulunduğu öğrenilmiştir.
Konuya ilişkin gelişme olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Konu
Korupark Terrace için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes mahallesinde 519 ada 17 parselde gerçekleştirilecek Korupark Terrace projesi inşaatının başlayabilmesi için, 3 blok için İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
Torunlar GYO "Yılın Yatırımcısı" ödülünü aldı.

Açıklama

Türkiye'nin önde gelen yayın gruplarından Ekovitrin Medya Grubu'nun bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği ve her yıl 200.000'den fazla katılımcının oyları ile belirlenen 'Yılın Starları Anketi'nde' 2011'de 34 dalda ödül verildi. Ekonominin Oscar'ı niteliğini taşıyan 2011 Ekovitrin Yılın Starları Ödüllerinde, Torunlar GYO "Yılın Yatırımcısı" dalında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Torunlar GYO, ödülünü 30 Haziran 2011 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM'in ) İstanbul Yenibosna'daki kompleksinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın elinden aldı.
Konu
Torunlar GYO A.Ş. Genel Müdür ataması.

Açıklama

Bilindiği üzere, Seri : VI No : 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19. ncu maddesine göre, genel müdürün "münhasıran tam zamanlı olarak" görev yapması gerekmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığı görevi ile genel müdürlük görevini birlikte yürüten Sayın Aziz TORUN'un , şirketimizin dışındaki bazı şirketlerin yönetim kurulunda da görev yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sayın Aziz TORUN'un diğer şirketlerdeki görevinin tebliğde yer alan "münhasıran tam zamanlı olarak" çalışma prensibine uymadığı uyarısında bulunduğu, bu uyarı üzerine Sayın Aziz TORUN mevzuata uyum sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü genel müdürlük görevinden istifa ettiği hususu 04.05.2011 ve 05.05.2011 tarihlerinde duyurulmuştu. Halen şirketimizin yönetim kurulu başkanı olan Sayın Aziz TORUN'un Torunlar GYO dışındaki şirketlerdeki görevleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 17.06.2011 tarihi itibariyle genel müdürlük görevine atanmıştır.
Konu
Mall of İstanbul projesinin finansmanına ilişkin olarak kullanılan kredi.

Açıklama

Torunlar GYO A.Ş., İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli mevkii, 858 ada 2 parselde 122.860 m² 'lik arsa üzerinde inşaatına başladığı Mall of İstanbul projesinin finansmanına ilişkin olarak T. İş Bankası A.Ş.'den kredi talebinde bulunmuştur. 31.05.2011 tarihinde Torunlar GYO A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş. arasında Mall of İstanbul Projesinin inşaat harcamalarının kısmi finansmanı için kullanılacak 250.000.000 USD tutarındaki kredinin sözleşmesi imzalanmıştır. Nihai vadesi 10 yıl olan kredinin, 3 yıllık anapara geri ödemesiz dönemi bulunmaktadır. Söz konusu kredinin teminatını oluşturmak üzere, Mall of İstanbul'un arsası ve bağımsız bölümlerinin tamamı üzerinde T. İş Bankası A.Ş. lehine 1. Dereceden 300.000.000 USD tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda bir hissedara ait olan toplam 26,40 m² alanlı hisse 49.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi

Açıklama

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimize ait İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-2 mevkiinde kain tapunun 858 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı parsel üzerinde gerçekleştirilecek Mall Of Istanbul Projesine bitişik konumdaki S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi mülkiyetindeki 850 Ada, 1 Parseldeki 122.071/240.000 hissesine tekabül eden 9.261,58 m² yüzölçümlü taşınmazın Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılarak, karşılığında imzalanacak sözleşmeye uygun 6 tam kat ofis katının alınması ile ilgili yetki verilmesi hususu S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nin 12.10.2010 Salı günü yapılan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'nda görüşülerek gerekli yetkinin verilmesi oy çokluğu ile karar verildiği hususu Şirketimize 21.10.2010 tarihinde bildirilmiştir. Bundan sonra, Noter huzurunda düzenleme şeklinde sözleşme yapılacak olup, bu husus ayrıca duyurulacaktır.
Konu
Ali Sami Yen Stadının arsası

Açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, " Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım usulü ile idare payı gelir miktarının ödenmesi" maksadıyla yapılan ihale sonucunda Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasından sözleşme imzalanmasından sonra, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş tarafından projenin birlikte yapılması konusunda, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yapılan teklifin olumlu karşılanması ile "Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı" unvanı altında adi şirket kurulmuş ve yukarıda tanımı yapılan iş ve bu işe ait sözleşmenin Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığına devri talep edilmiştir. Bu talep henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından onay verilmesi şartına bağlı olarak, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 26.10.2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile ; (a)Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığındaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait payların devir alınmasına, (b)Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülüklerinin Şirketimizce karşılanmasına, Karar verilmiş olup, devir işlemine onay verilmesi hususunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığına müracaat edilmiştir.
Konu
Torium AVM açılışı

Açıklama

Ortaklığımızın İstanbul'daki ilk alışveriş merkezi olan Torium AVM, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk siyasetinin önemli isimlerinin yanı sıra perakende dünyasının tanınmış simalarının da katılacağı törenle 30.10.2010 Tarihinde Saat 15.00'da açılacaktır.

Adres : E5 üzeri Haramidere-Esenyurt/İSTANBUL
Konu
Ali Sami Yen Stadının arsası

Açıklama

Ortaklığımız tarafından,27.10.2010 Tarihi itibariyle, KAP' ta, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım usulü ile yapılan ihale sonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm A.Ş arasında imzalanan sözleşme konusu işin "Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı" tarafından yapılması için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na müracaat edildiği ve yapılan müracaat henüz neticelenemeden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından onay verilmesi şartına bağlı olarak, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 26.10.2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile ; (a)"Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı"ndaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait payların devir alınmasına, (b)Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülüklerinin Şirketimizce karşılanmasına karar verildiği, devir işlemine onay verilmesi hususunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığına müracaat edildiği duyurulmuştu.

Bu gün itibariyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından talebin olumlu karşılandığı şifahen öğrenilmiş olmakla, 04.11.2010 tarihinde imzalanan ek sözleşme ile "Torunlar- Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı"ndaki Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait % 65 oranındaki payların tamamı tüm hak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte şirketimiz tarafından devir alınmış olup, "proje ortaklığı" ile TOKİ arasında sözleşme yapılması için Toplu Konut ve Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığından davet beklenilmektedir.

Konu
Ali Sami Yen Stadının arsası

Açıklama

Ortaklığımız tarafından,04.11.2010 Tarihi itibariyle, KAP' ta, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arsaya ilişkin olarak; Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı" ile TOKİ arasında sözleşme yapılması için Toplu Konut ve Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığından davet beklenildiği açıklanmıştı. Bu gün (10.11.2010 tarihi ) itibariyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın daveti üzerine, "proje ortaklığı" ile TOKİ arasında Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda iki ayrı hissedara ait olan toplam 495,81 m² alanlı hisseler 922.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda bir hissedara ait olan toplam 121,70 m² alanlı hisse 223.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi

Açıklama

21.10.2010 tarihinde, Şirketimize ait İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-2 mevkiinde kain tapunun 858 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı parsel üzerinde gerçekleştirilecek Mall Of Istanbul Projesine bitişik konumdaki S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi mülkiyetindeki 858 Ada, 1 Parseldeki 122.071/240.000 hissesine tekabül eden 9.261,58 m² yüzölçümlü taşınmaz için Noter huzurunda Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi yapılacağı duyurulmuştu.

14.12.2010 Tarihi itibariyle, S.S.MASKO İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Sitesi İşletme Kooperatifine ait olan toplam 9.261,58 m² alanlı hisse için Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda bir hissedara ait olan toplam 6.787,06 m² alanlı hisse 6.830.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 Tebliğ uyarınca Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü ataması.

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından neşredilen Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliğ"in 8. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortaklığın sermeye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlamasını teminen Şerife CABBAR Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü olarak atanmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda 4 hissedara ait olan toplam 193,84 m² alanlı hisse 360.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi kapsamında tapu iktisabı

Açıklama

Ortaklığımızın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından neşredilen Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliğ"in 7. Maddesinde tanımlanan birimin görevlerini ifa etmek üzere Yatırımcı İlişkileri Direktörü unvanı ile iletişim bilgileri aşağıda yer alan Mehmet Haluk YÜKLER atanmıştır.

Telefon No: 0216 425 20 07- 425 20 08
Faks No : 0216 425 03 12
e.posta : halukyukler@torunlargyo.com.tr
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi kapsamında tapu iktisabı

Açıklama

14.12.2010 tarihinde, Şirketimize ait İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-2 mevkiinde kain tapunun 858 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı parsel üzerinde gerçekleştirilecek Mall Of Istanbul Projesine bitişik konumdaki S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi mülkiyetindeki 858 Ada, 1 Parseldeki 122.071/240.000 hissesine tekabül eden 9.261,58 m² yüzölçümlü taşınmaz için Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Sözleşmede yer alan şartlar gereğince, 26.01.2011 tarihi itibariyle, 9.261,58 m² alanlı hissenin tapusu Ortaklığımız tarafından iktisap edilmiş olup, yapılıp teslim edilecek bağımsız bölümlerin teminatını teşkil etmek üzere MASKO lehine 12.000.000,00 TL. tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Konu
Değerleme Şirketi Seçimi.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2011 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.'nin, Portföyümüzde o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. ve Prim E Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.'nin , değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde arsa alımı

Açıklama

Prime Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarih 2010/TGYO/10 nolu raporunda m² birim fiyatı olarak 1.000,00TL.sı takdir edilen ve Mall Of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no'lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazda 1 hissedara ait olan toplam 52,73 m² alanlı hisse 158.000,00 TL bedelle satın alınmıştır.
Konu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde 858 ada 2 parselde gerçekleştirilecek Mall Of İstanbul Projesi için Yapı Ruhsatı alınması.

Açıklama

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesinde 858 ada 2 parsel arsada gerçekleştirilecek Mall Of İstanbul projesi inşaatının başlayabilmesi için, İmar Kanunu'nun 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde alınması gereken "Yapı Ruhsatı" alınmıştır.
Konu
Yönetim kurulumuzun 31.03.2011 tarih ve 2011 /11 nolu kararı ile;

Açıklama

Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda Ortaklığımız ile PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemini kapsayan bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmasına, bu konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, Karar verilmiştir.
Konu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:11 Tebliğ uyarınca Portföy Yöneticisi ataması.

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından neşredilen Seri:VI, No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ"in 22. Maddesi uyarınca yeni bir atama yapılıncaya kadar Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Haluk Yükler vekaleten Portföy Yöneticisi atanmıştır.
Konu
Ali Sami Yen Projesi plan notlarının 4/a ve 8 nci maddesinin Yürütülmesinin durdurulması Kararı Hk.

Açıklama

Arsa Maliki TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından Ali Sami Yen Stadyumunun arsasının bulunduğu alan ile ilgili olarak, İstanbul 2.İdare Mahkemesinde açılan bir davada, Plan notlarının 4/a ve 8 nci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği ve kararın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesine itiraz edildiği bildirilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararında belirtilen, plan notlarının 4/a ve 8 nci maddesi dışında kalan kısımlar halen yürürlükte olup, yürürlükte olan kısımların uygulamaları ile ilgili herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Konu
Torunlar GYO, "Mall of İstanbul" Rezidanslarının satışına başladı.

Açıklama

Torunlar GYO, rezidans, AVM, ofis ve otelden oluşan konsepti ile Türkiye'nin önemli bir karma projesi olmaya hazırlanan "Mall of İstanbul" projesini başlattı. Projenin yaklaşık 141.000 m² arsa üzerinde 323 milyon Dolar yatırım ile hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin mimari tasarımı Amerikalı Development Design Group tarafından yapılıyor. Mall of İstanbul'un, şehir içinde yeni bir şehir merkezi olması ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümüne de öncülük etmesi hedefleniyor. Mall of İstanbul projesinde toplam 1.200 rezidans daire yer alması öngörülüyor. Projenin satışa sunulan iki bloğunda stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklükte rezidans daireler yer alıyor. 135.000 m² kiralanabilir alana sahip olacak şekilde tasarlanan AVM'de ise ulusal ve uluslararası önemli markaların yer alması beklenen 350 mağaza bulunacak. AVM içinde temalı eğlence parkı, snowpark, 18 salonlu sinema, temalı müze, dünya ve Türkiye'nin yöresel mutfaklarını bir araya getiren Gourmet Center, botanik park gibi farklı birçok alana da proje içerisinde yer veriliyor. Projede ayrıca 28.000 m² ofis ve 300 odalı beş yıldızlı bir otel de yer alacak.
Konu
Torunlar GYO A.Ş. Genel Müdürü'nün görevden ayrılması Hk.

Açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Aziz TORUN, genel müdürlük görevinden 05.05.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiştir. İstifa ile boşalan genel müdürlük kadrosuna henüz bir atama yapılmamış olup, makul süre içerisinde atama yapılacaktır.
Konu
Torunlar GYO A.Ş. Genel Müdürü'nün görevden ayrılmasına ilişkin 04.05.2011 tarihinde yapılan açıklamaya ek açıklama.

Açıklama

Bilindiği üzere, Seri : VI No : 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19. ncu maddesine göre, genel müdürün "münhasıran tam zamanlı olarak" görev yapması gerekmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığı görevi ile genel müdürlük görevini birlikte yürüten Sayın Aziz TORUN, şirketimizin dışındaki bazı şirketlerin yönetim kurulunda da görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Sayın Aziz TORUN'un diğer şirketlerdeki görevinin tebliğde yer alan "münhasıran tam zamanlı olarak" çalışma prensibine uymadığı uyarısında bulunmuştur. Bu uyarı üzerine Sayın Aziz TORUN mevzuata uyum sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü genel müdürlük görevinden istifa etmiş ve bu durum 04.05.2011 tarihinde duyurulmuştur. Halen şirketimizin yönetim kurulu başkanı olan Sayın Aziz TORUN'un Torunlar GYO dışındaki şirketlerdeki görevleri ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra, genel müdürlük pozisyonu yeniden değerlendirilecektir.
Konu
31.03.2011 Tarihli Portföy Tablosunda düzeltme yapılması hk.

Açıklama

Ortaklığımız tarafından, 02.05.2011 Tarihinde KAP' ta açıklanan 31.03.2011 tarihli portföy tablomuzun harcama kalemlerindeki sınıflandırmalarda düzeltme yapılmış olup İstanbul, Şişli, Esentepe Arsa ile Bursa, Osmangazi, Emek-Korupark 3.Etap Konut Arsasında yer alan proje geliştirme giderleri diğer aktifler kalemine kaydırılmıştır. 31.03.2011 Tarihli Portföy tablomuzun düzeltilmiş hali ekte ve internet sitemizde yayınlanacaktır.
Konu
2010 yılı kar dağıtım önerisi hk.

Açıklama

Yönetim Kurulumuzun 23.05.2011 tarih ve 2011/29 no.lu toplantısında; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 214.245 bin TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 49.262 bin TL'dir.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 49.262 bin TL net dönem karımızdan, 35.789 bin TL'lik geçmiş yıl zararının mahsup edilmesi, kalan 13.473 bin TL'lık karımızdan % 5 Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe (674 bin TL) ayrılması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan dağıtılabilir net dönem karı ile Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan dağıtılabilir net dönem karının mukayesesi sonrasında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karımızın tamamının nakden temettü olarak dağıtılması mümkün görülmektedir. Bu çerçevede; 2010 Yılı net dönem karından, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi sonrasında kalan kısımdan; Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması ile bulunacak rakamdan net dağıtılabilir dönem karı 12.798.717,65 TL. üzerinden ödenmiş sermayenin % 5′i düşüldükten sonra kalan kısmın onbirde biri 145.337,97 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, bakiye kalan 12.653.379,68 TL.'nin Ortaklara Temettü olarak dağıtılmasına yönelik teklif hazırlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına, Genel Kurul tarafından kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım işlemlerinin 31.05.2011 akşamına kadar tamamlanmasına, İş bu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın; Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı kar dağıtım tablosu eklenmesine suretiyle kamuya açıklanmasına, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.
Konu
2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

Açıklama

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 25 Mayıs 2011 tarihinde Saat 14.00'da Saadetdere Mah. E-5 Üzeri Haramidere Esenyurt İstanbul adresindeki Torium Alışveriş Merkezi Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2011 tarihli ve 32091sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde toplanıldı.

Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mahmut KARABIYIK'ın Oy Toplama Memurluğuna Bilgen ALTINOK'un, Katip Üyeliğe de Hande KUMAŞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin üçüncü maddesi gereği 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Gündemin dördüncü maddesi gereği Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti okundu.

Gündemin beşinci maddesi gereği Şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesi gereği Şirketin Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre hesap edilen safi karından kanun, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ayrılması gereken miktarın tenkisinden sonra kalan 12.653.379,68 TL'nin tamamının 31.05.2011 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Gündemin sekizinci maddesi gereği Denetçilerin, 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi gereği yapılan seçim sonucu Aziz TORUN, Mehmet TORUN, Yunus Emre TORUN, Ali COŞKUN, Mahmut KARABIYIK, Mehmet MUMCUOĞLU ve Prof. Dr. Ali ALP'in bir yıl süre ile yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin onuncu maddesi gereği Denetçi olarak Kadir BOY ve Mehmet Akif ULUSOY'un seçilmelerine, bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi. Gündemin onbirinci maddesi gereği bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar her ay net 2.500,00 TL huzur hakkı, denetçilere her ay net 2.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin onikinci maddesi gereği 858 ada 1 parsel 18.208,90m² yüzölçümlü taşınmazdaki;
toplam 2044/192000 hisseye tekabül eden 193,84 m² lik arsa payının Remzi Sönmez'in varisleri Fadime Sönmez, Gülten Ocak, Gülşen Karagülle ve Ergün Sönmez'den 360.000,00 TL bedel mukabilinde, 348/240000 hisseye tekabül eden 26,40 m² lik arsa payının Sedat Kurt'tan 49.000 TL bedel mukabilinde 1604/240000 hisseye tekabül eden 121,70 m² lik arsa payının Yaşar Aslan'dan 223.000 TL bedel mukabilinde 5591/15000 tekabül eden 6.787,06 m² lik TOKİ'ye ait arsa payının 6.830.000,00 TL bedel mukabilinde 5668/240000 hisseye tekabül eden 430.02 m² lik arsa payının Selami Kurt'tan 800.000 TL bedel mukabilinde, 1301/360000 hisseye tekabül eden 65.79 m²lik arsa payının Aydın Bilgili'den 122.000 TL bedel mukabilinde satın alınması kararının, 695/240000 hisseye tekabül eden 52,72 m² 'lik arsa payının Yiğit KOÇ'tan 158.000 TL bedel mukabilinde satın alınması ile ilgili yönetim kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Gündemin onüçüncü maddesi gereği Şirket ana sözleşmesinin 6, 21, 25 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin ondördüncü maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verildi. Gündemin onbeşinci maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikalarının uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin onbaltıncı maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Etik Kurallarının uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin onyedinci maddesi gereği Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündemin onsezinci maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin ondokuzuncu maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündemin yirminci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

Gündemin yirmibirinci maddesi gereği katılımcılara teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Konu
Torunlar GYO i̇lk genel kurul toplantisinda 12.6 mi̇lyon TL. kar dağittı

Açıklama

Halka arz sürecini tamamlayarak 21 Ekim 2010 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başlayan Torunlar GYO, ilk Genel Kurul Toplantısı'nı 25 Mayıs 2011, Çarşamba günü gerçekleştirdi. Genel kurulda dağıtılabilir karın tamamı olan 12.6 Milyon TL'nin hissedarlara dağıtılması kararı alındı.

Portföy büyüklüğü ve piyasa değeri ile İMKB'de işlem gören en değerli ikinci Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) unvanını taşıyan Torunlar GYO, halka arz sürecinden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nı 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü Torium Alışveriş Merkezi'nde düzenledi. 21 Ekim 2010 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başlayarak her yıl kârının yüzde 50'sini temettü olarak dağıtmayı planlayan Torunlar GYO, düzenlenen ilk Genel Kurul toplantısında 2010 yılına ilişkin dağıtılabilir karın tamamını dağıtma kararı aldı. Bu karara göre Torunlar GYO, 12.6 milyon TL olan dağıtılabilir karın tamamını temettü olarak yatırımcıları ile paylaşacak. Torunlar GYO Genel Kurul'da ayrıca mevcut yönetim ile devam kararı da aldı.

Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında mevcut piyasa değeri ile İMKB'nin en değerli 50 şirketi içinde yer aldıklarını belirten Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; "2010 yılını 2.5 milyar TL net aktif değeri, 3.1 milyar TL portföy değeri ve 1.4 milyar TL piyasa değeri ile kapatan Torunlar GYO olarak bugün İMKB'de işlem gören en değerli ikinci GYO unvanına sahip olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2011 yılında gerek ülke ekonomisinin, gerekse global ekonominin sürdürülebilir büyüme dinamiklerine kavuşacağını öngörüyoruz. Bu öngörüden hareketle şirketimiz, rekabetçi konumunu koruyup güçlendirerek, sağlam mali yapısıyla mevcut büyüme ve yatırım projelerini uygulama kararlılığını sürdürmeye devam edecek. Mevcut proje yatırımlarının tamamlanması ile Torunlar GYO'yu 2014 yılına kadar IMKB 30 içinde görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisindeki ve gayrimenkul sektöründeki gelişmelere paralel olarak Torunlar GYO'nun yeni dönemde yatırıma odaklandıklandığını sözlerine ekleyen Aziz Torun; "Tüm bu olumlu göstergeler ışığında bundan sonraki hedefimiz, portföyümüzde yer alan projelerimizin verimliliğini artırmak, AVM yatırımlarımız için sürdürülebilir ziyaretçi ve perakendeci ilgisini sağlamak ve yeni projelerimiz ile sektöre değer katan yatırımlarımızı hayata geçirmek olacaktır. Bu nedenle 2011 yılı bizim için önemli bir yatırım yılıdır"dedi.

Torunlar GYO Genel Kurul Toplantısı'nda; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere atanmalarına ve Bağımsız Denetim Şirketi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verildi.
Konu
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Açıklama

©Copyright 2016 Torunlar GYO
Torunlar GYO, web sitesinde her türlü bilgiyi değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.
Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz / İstanbul
T: +90 216 425 03 28 / +90 216 425 20 07 F: +90 216 425 59 57
info@torunlargyo.com.tr