YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kurumsal

Torunlar GYO A.Ş. Etik Kuralları
1. Amaç
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin kamuyu bilgilendirme politikası, Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası Katılımcıları (yerli/yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar vb. hepsi birlikte Sermaye Piyasası Katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Kamuyu bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Mevzuatına , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ve ; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
2. Yetki ve Sorumluluk
Ortaklığımızın kamuyu bilgilendirme politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 8 çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu bu yetkisini alacağı kararlara bir ya da birden çok şirket personeline devir edebilir.
3. Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Ortaklık tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. (i) İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları , (ii) Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu, v.b. raporlar, (iii) T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.), (iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, (v) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, (vi) Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları, (vii) Kurumsal web sitesi, ( www.torunlargyo.com.tr ) (viii) Telefon, cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.
4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Ortaklığın mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir ve İMKB'na iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK , İMKB düzenlemeleri ve İMKB bildirimleri doğrultusunda Muhasebe Müdürlüğü tarafından İMKB'ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.
5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve web sitemiz ( www.torunlargyo.com.tr ) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Ortaklığın, özel durum açıklamaları Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından İMKB'ye iletilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri: ve 54 No'lu tebliğinde belirtilen konular ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ; (i) Ortaklığın ticari faaliyetleri ile ilgili önemli bir hususun ortaya çıkması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınması halinde Muhasebe Müdürlüğü tarafından ilgili Yönetim Kurulu Kararı alındığı gün veya bir sonraki gün İMKB açılmadan, (ii) Sermaye piyasası araçlarının değerlerine etki etme ihtimali bulunan Ortaklık içindeki gelişmeler ise diğer ilgili Ortaklık ünite yetkililerince en kısa sürede, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bildirilecektir. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İMKB'ye yapılan tüm açıklamaları, İMKB'ye gönderilmesi ile eşanlı olarak varsa Basın Danışmanına da gönderecektir.
7. Yazılı ve Görsel Basın açıklamaları
Ortaklığın ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yapmaya Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen personel yetkilidir. Yönetim kurulu bu işle ilgili görevlendirme yapmamış ise, bu görev şirketi temsil ve ilzam eden imza yetkilileri tarafından icra edilir. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan Ortaklık stratejileri , hedefleri ve projeleri kamuya açıklanamaz. Açıklama yapmakla görevli personel, , yapılacak açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Açıklamalar içerik itibariyle İMKB'ye bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları kapsamında ise, basın açıklaması yapılmadan önce İMKB'ye bildirilmek üzere Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na gönderilmelidir. Diğer basın açıklamaları da bilgi amaçlı olarak basın açıklamasını müteakip en kısa sürede Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na gönderilir.
8. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talep edilen ünitenin sorumluluk alanı ile ilgili olması halinde, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde , yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek ilgili Bölüm Müdürü tarafından cevaplanır. Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Müdür veya Yönetim Kurulunca bu işle görevlendirilmiş personel tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar.
9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Sermaye Piyasası Katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Sermaye Piyasası Katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda konferanslara veya bire bir toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar bir çok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. Hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, Web Sitesinde ( www.torunlargyo.com.tr ) yayımlanır. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar Sermaye Piyasası Katılımcılarına aktarılır.
10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulunca veya İcra Kurulu veya Genel Müdürlükçe piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına (şifahi veya yazılı) karar verildiği takdirde, gerekli görüldüğü hallerde ilgili bölümlere ve Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon sağlamak suretiyle gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulmasını sağlanır.
11. Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda aşağıda yer alan hususlar ve benzerleri hakkındaki beklentiler ve hedefler Ortaklık bütçe verileri dikkate alınarak açıklanabilir.

  • Ciro
  • Personel sayısı, maliyeti
  • Yatırım tutarı ve yatırım kalemleri
  • Döviz / Parite beklentisi
  • Giderlerde beklenen/ hedeflenen indirim/artırım oranı
  • Hedeflenen FVÖK (EBIT) ve FAVÖK ( EBITDA)

Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış Ortaklık faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

12. Analist Raporları
Analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve Web Sitesinde ( www.torunlargyo.com.tr ) yayımlanmaz. Analist raporları veya gelir modelleri gözden geçirilmez, doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve yayılmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Ortaklık kendisi hakkında son 1 yıl içinde rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları web sitesinde ( www.torunlargyo.com.tr ) kamuya açıklayabilir.
13. TRGYO Web Sitesi ( www.torunlargyo.com.tr )
Kamunun aydınlatılmasında, Ortaklık internet web sitesi( www.torunlargyo.com.tr ) aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.